2021-06-23 00:00:00 - Ewelina Trościńska
SENIOR+ ZAPRASZA

Dzienny Dom "SENIOR+" w Wiekowie serdecznie zaprasza seniorów z terenu gminy Darłowo do udziału w zajęciach placówki.

Placówka zapewnia:

 1. miejsce pobytu wyposażone w niezbędny sprzęt i środki higieny osobistej,
 2. dwa posiłki, w tym jeden gorący posiłek dziennie,
 3. zajęcia specjalistyczne tj.: usługi pielęgniarskie, rehabilitację, wsparcie psychologiczne itp.
 4. dostęp do świadczeń z zakresu aktywności: sportowo - ruchowej i rekreacyjnej, społecznej, obywatelskiej oraz edukacyjnej i kulturalno-oświatowej,
 5. spokój i bezpieczeństwo oraz opiekę w czasie korzystania ze świadczeń Domu,
 6. dowóz uczestników do placówki.

Skierowanie do Domu odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie.

O pobyt w Domu mogą ubiegać się osoby sprawne w samoobsłudze, wymagające częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, które są mieszkańcami gminy Darłowo, w wieku 60+, nieaktywne zawodowo.

Obowiązujące dokumenty rekrutacyjne:

 1. wniosek o przyjęcie do Domu (dostępny w siedzibie Domu lub do pobrania ze strony internetowej w zakładce „Do pobrania”),
 2. kserokopię decyzji właściwego organu tj. ZUS, KRUS lub GOPS określającą wysokość pobieranego świadczenia (emerytury, renty lub zasiłku stałego).
 3. kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli osoba zainteresowana posiada),
 4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w zajęciach Domu tj. ruchowych, kinezyterapii, sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących,
 5. wywiad rodzinny środowiskowy sporządzony przez pracownika socjalnego,
 6. inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową, zdrowotną i rodzinną, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Osoba zainteresowana pobytem w Dziennym Domu "SENIOR+" w Wiekowie zobowiązana jest do wypełnienia wniosku w sposób kompletny i czytelny oraz podania informacji zgodnych ze stanem faktycznym. Uczestnicy kierowani są do Domu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Ośrodka o przyznaniu bądź odmowie przyznania miejsca w placówce.

Pobyt w Dziennym Domu „SENIOR+” w Wiekowie jest odpłatny, szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w placówce określa Uchwała Nr XVIII.189.2020 Rady Gminy Darłowo z dnia 14 lutego 2020r.

W przypadku braku wolnych miejsc w Domu tworzy się listę rezerwową osób oczekujących na przyjęcie do DDS+.

 

Osoby, których stan zdrowia wymaga stałej opieki, indywidualnej terapii i nadzoru, osoby z zaburzeniami psychicznymi lub osobowościowymi albo u których stwierdzono zaawansowane zaburzenia psychoorganiczne nie kwalifikują się do przyjęcia do placówki.

OSOBY ZAINTERESOWANE POBYTEM PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 663 089 111

 

 

senior.gov.pl

Dzienny Dom "Senior+" w Wiekowie - Wiekowo 1c, 76-150 Darłowo

tel. +48 663 089 111     ePUAP: /seniorplus/domyslna   e-mail: senior.plus@ugdarlowo.pl
Deklaracja dostępności »   |   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych »
Administratorem danych osobowych jest Dzienny Dom "Senior+" , Wiekowo 1c, 76-150 Darłowo
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iod@senior-plus.gminadarlowo.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.

Projekt i wykonanie: Maciej Rudnikowski