2021-06-16 15:22:37 - Ewelina Trościńska
SENIOR+

Celem strategicznym Programu Wieloletniego „SENIOR+” jest zwiększenie aktywnego udziału osób starszych w życiu społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów jak również Klubów „Senior+”.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom osobom nieaktywnym zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia  poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest infrastruktura, która umożliwia osobom starszym aktywne spędzanie wolnego czasu jak również zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Dzienny Dom „SENIOR+” w Wiekowie finansowany jest ze środków gminy Darłowo oraz z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 Moduł II – zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „SENIOR+” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Przedmiotem działania Dziennego Domu „SENIOR+” w Wiekowie jest zapewnienie osobom starszym pomocy w łagodzeniu skutków samotności, niesamodzielności oraz niepełnosprawności, a także propagowanie modelu godnego życia osób starszych.

Dzienny Dom realizuje zadania wynikające z Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata

2021-2025.

Do podstawowych zadań Dziennego Domu należy:

  1. przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych,
  2. ograniczanie skutków niepełnosprawności fizycznej,
  3. zapewnienie opieki i pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie,
  4. aktywizowanie osób starszych do dalszego podejmowania wysiłku w codziennym życiu oraz koordynowanie aktywności w zależności od kondycji psychofizycznej,
  5. organizowanie programów działań poświęconych rozwojowi osób starszych poprzez popularyzację interesujących ich zagadnień,
  6. tworzenie warunków sprzyjających samorealizacji oraz wykorzystania wiedzy umiejętności osób starszych,
  7. wzmacnianie poczucia własnej wartości osób starszych,
  8. utrzymywanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej osób starszych.

O pobyt w Dziennym Domu „SENIOR+” w Wiekowie mogą ubiegać się osoby sprawne w samoobsłudze, wymagające częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, które: są nieaktywne zawodowo, ukończyły 60 rok życia oraz są mieszkańcami Gminy Darłowo.

Osoby, których stan zdrowia wymaga stałej opieki, indywidualnej terapii i nadzoru, osoby z zaburzeniami psychicznymi lub osobowościowymi albo u których stwierdzono zaawansowane zaburzenia psychoorganiczne nie kwalifikują się do przyjęcia do Dziennego Domu „Senior+” w Wiekowie.

Skierowanie do placówki odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego (za zgodą osoby zainteresowanej) za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Ośrodka o przyznaniu bądź odmowie przyznania miejsca w Dziennym Domu, w której określa się wysokość odpłatności za pobyt. Zasady odpłatności ustala Rada Gminy Darłowo w drodze uchwały.

Wszelkie informacje dotyczące działalności Dziennego Domu „SENIOR+” w Wiekowie są dostępne na stronie internetowej placówki.

senior.gov.pl

Dzienny Dom "Senior+" w Wiekowie - Wiekowo 1c, 76-150 Darłowo

tel. +48 663 089 111     ePUAP: /seniorplus/domyslna   e-mail: senior.plus@ugdarlowo.pl
Deklaracja dostępności »   |   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych »
Administratorem danych osobowych jest Dzienny Dom "Senior+" , Wiekowo 1c, 76-150 Darłowo
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iod@senior-plus.gminadarlowo.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.

Projekt i wykonanie: Maciej Rudnikowski